Vòng hội thảo đầu tiên của AMP

Từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 năm 2020, Thành Phố tổ chức một chuỗi bao gồm bốn hội thảo trực tuyến với cộng đồng bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Một buổi hội thảo tiếng Anh bao gồm Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ.

Mục đích của các hội thảo này là chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu của Kế hoạch Truy Cập & Di Chuyển, cung cấp tổng quan về phản hồi đã được đưa vào Kế hoạch cho đến nay, và tạo cơ hội lớn để cộng đồng chia sẻ những suy nghĩ, câu hỏi, và phản hồi mà họ đang có. Những người tham gia được cung cấp thông tin về:

  • Những vấn đề nào quý vị muón hệ thống giao thông trong tương lai của chúng ta có thể giải quyết?
  • Các mục tiêu trên có thiếu điều gì quan trọng với quý vị không?
  • Mục tiêu nào quan trọng nhất với quý vị?
  • Làm thế nào để chúng ta có thể hoàn thành được các mục tiêu này?

Các video về buổi hội thảo sẽ được đăng tải để xem lại cho quý vị nào không có cơ hội tham gia vào buổi hội thảo. Tuy nhiên, video từ các buổi giao lưu trực tiếp sẽ không được bao gồm.

Hội thảo tiếng anh:

Hội thảo tiếng Tây Ban Nha:

Hội thảo Việt Nam: