Khảo sát ban đầu về Quy hoạch Kết nối và Giao Thông (Access and Mobility Plan)

Quy hoạch Kết nối và Giao Thông (Access and Mobility Plan) nhằm cải thiện trải nghiệm đi lại của người dân và giúp Thành Phố sớm đạt được những mục tiêu về môi trường và giao thông.

Chúng tôi muốn được biết về những yếu tố giúp cải thiện việc đi lại trong cộng đồng của quý vị. Kết quả từ cuộc khảo sát này cùng với những ý kiến đóng góp từ cộng đồng sẽ giúp định hướng bản quy hoạch của chúng tôi.

Chúng tôi hiểu rằng dịch COVID-19 đã thay đổi rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, bao gồm cả việc đi lại. Trong cuộc khảo sát này, chúng tôi sẽ xác định rõ thời điểm mà chúng tôi đề cập đến một sự vật, sự việc diễn ra trước hoặc sau dịch COVID-19.

This Survey is closed; visit Access & Mobility Plan for updates.