Giao hàng tại địa phương bền vững và định giá đậu xe để quản lý lề đường

Chiến lược 21 và 22 cho Kế hoạch tiếp cận & di chuyển tập trung vào Giao hàng tại địa phương bền vững và Định giá chỗ đậu xe cho Quản lý khu vực lề đường.