Quy hoạch Kết nối và Giao Thông

Vòng hội thảo đầu tiên của AMP

Hiện đã có video từ vòng đầu tiên của hội thảo AMP được tổ chức vào tháng 11 năm 2020, bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.