Kế Hoạch Giao Thông ở Trung Tâm Thành Phố

Tóm tắt về quy hoạch giao thông của trung tâm thành phố

Chúng ta có cơ hội phát triển Quy hoạch Giao thông của Trung tâm Thành phố để hướng đến các khoản đầu tư trong tương lai nhằm mang lại một hệ thống giao thông ở trung tâm thành phố an toàn hơn, lành mạnh hơn, thú vị hơn và giá cả phải chăng hơn cho tất cả mọi người!

Các Phiên Lắng Nghe ở Trung Tâm Thành Phố

Kế hoạch Giao thông ở Trung tâm Thành Phố hiện đang được khởi động! Hãy đến chia sẻ suy nghĩ của bạn tại chuỗi các phiên lắng nghe cùng nhân viên của Thành phố.