Chương trình thực hiện Các Lằn Đường Cho Người Đi Xe Đạp trong nam 2021

Chương trình thực h2iện Các Lằn Đường Cho Người Đi Xe Đạp trong nam 2021 là một chương trình bao gồm nhiều dự án nâng cấp mà Sở GiaoThông Công Chánh hy vọng thưc hiện và hoàn tất trong khoảng từ mùa Thu năm 2021 cho tới mùa Xuân năm 2022.

Khảo sát Dự án An toàn cho Người đi bộ và Xe đạp ở Đại lộ Pearl

Hãy xem video dưới đây và chia sẻ suy nghĩ của bạn thông qua cuộc khảo sát của chúng tôi….

Đây là những gì chúng tôi đã lên kế hoạch cho năm 2021 cho việc xây dựng các lằn đường dành cho người đi xe đạp

Bảng dưới đây cho thấy các dự án nâng cấp các lằn đường cho người xe đạp mà Bộ Giao…