Đường Phố An Toàn Hơn, Không Gian Công Cộng Thú Vị và Thêm Lối Đi Bộ.

Chiến lược từ 1 đến 3 cho Kế Hoạch Truy Cập & Di Động tập trung vào các đường phố an toàn hơn, các địa điểm công cộng thú vị và nhiều nơi hơn để đi bộ.