Đây là những gì chúng tôi đã lên kế hoạch cho năm 2021 cho việc xây dựng các lằn đường dành cho người đi xe đạp

Bảng dưới đây cho thấy các dự án nâng cấp các lằn đường cho người xe đạp mà Bộ Giao Thông Công Chánh đang đánh giá và xem xét. Việc nâng cấp này sẽ được phân loại làm hai dự án: Các lằn đường xây mới dành cho người đi xe đạp và các lằn đường được nâng cấp dành cho người đi xe đạp.

Đường nằm trong dự án Từ: Đến: Đánh giá
4th St Hedding St Old Bayshore Hy Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Landess Av Interstate 680 Piedmont Rd Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Tisch Wy South Genevieve Ln Winchester Bl Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
Hostetter Rd Lundy Av Morrill Ave Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
Kiely Bl Saratoga Av Stevens Creek Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Winchester Bl Moorpark Av Williams Rd Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
Mckee Rd El Camino Real North King Rd Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Fruitdale Ave Southwest Ex Race St Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
South Bascom Ave East Hamilton Ave Fruitdale Ave Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
Pearl Ave Hillsdale Ave Chynoweth Ave Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
North 1st St Rosemary St Hedding St Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Murphy Av Oakland Rd Lundy Ave Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
Yerba Buena Rd Kauai Dr Tuers Rd Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
Tuers Rd Capitol Ex Mclaughlin Ave Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Redmond Av Almaden Ex Coleman Rd Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
Eden Av Moorpark Av Payne Ave Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Quito Rd (southbound) Saratoga Ave Cox Ave Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Thornwood Dr Santa Teresa Bl Winfield Bl Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Quito Rd Aspesi Dr McCoy Ave Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
McAbee Rd Almaden Ex Leyland Park Dr Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
Bernal Rd Santa Teresa Bl Heaton Moor Dr Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Heaton Moor Dr Bernal Rd Endmoor Dr Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Grand Bl Los Esteros Rd City Limits Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Lean Ave Curie Dr Blossom Hill Rd Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
Los Esteros Rd Spreckles Av Zanker Rd Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
Zanker Rd Los Esteros Rd Hwy 237 Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
South Capitol Ave Capitol Ex Berryessa Rd Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
West San Carlos St Leigh Ave North Bascom Ave Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Old Tully Rd Tully Rd Monterey Rd Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Yerba Buena Rd Kauai Dr Deans Place Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
South White Rd Aborn Rd Marten Ave Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
Pedro St Race St Lincoln Ave Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Coe Av Bird Ave Lincoln Ave Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
Race St Parkmoor Ave Fruitdale Ave Nâng cấp làn đường đã có sẵn dành cho xe đạp
Foxworth Ave Almaden Expy Hillsdale Ave Thêm vào làn đường mới cho xe đạp
24th St William St Santa Clara St Thêm vào làn đường mới cho xe đạp