Buổi họp cộng đồng trực tuyến về tuyến đường Naglee Avenue

Xin mời quý vị đóng góp ý kiến về dự án Cải tạo và Hoàn thiện tuyến đường Naglee Avenue. Xin vui lòng đọc tóm tắt dự án và xem video về buổi thuyết trình dưới dây. Sau đó xin chia sẻ ý kiến phản hồi của quý vị.

  • How many people in each age group reside in your home?
  • Please check all that apply.
  • Please check all that apply.
  • What would make you ride your bicycle on Naglee Avenue more often?

  • Let us know what matters to you.
  • Please check all that apply.
  • What would make you walk or use an assisted mobility device more often on Naglee Ave?

  • Let us know what matters to you.
  • Enter your email address to receive updates. We will only use your email address to send you updates on this effort.