Buổi họp cộng đồng trực tuyến về tuyến đường Fruitdale Avenue

Xin mời quý vị đóng góp ý kiến về dự án Cải tạo và Hoàn thiện tuyến đường Fruitdale Avenue. Vui lòng xem video thuyết trình và phản hồi thông qua bản khảo sát đính kèm.

Bản khảo sát về tuyến đường Fruitdale Avenue

This Survey is closed; visit Fruitdale Avenue for updates.