Buổi họp cộng đồng trực tuyến về tuyến đường 10th và 11th

Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị về dự án Cải tạo và Hoàn thiện tuyến đường số 10th và 11th.
Vui lòng xem video dưới đây và chia sẻ suy nghĩ của quý vị thông qua bảng khảo sát của chúng tôi.
Qúy vị có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc mối quan tâm nào về đề xuất thiết kế của chúng tôi?

Khảo sát cộng đồng về tuyến đường 10th và 11th

Sorry. This form is no longer available.