Bán vé trên điện thoại, Dịch vụ di chuyển công cộng nhỏ và theo yêu cầu cũng như Trung tâm di động

Các chiến lược từ 16 đến 18 cho Kế hoạch tiếp cận & di động tập trung vào Bán vé trên thiết bị di động, Dịch vụ di chuyển công cộng nhỏ và theo yêu cầu cũng như Trung tâm di động.