Open House Online

Thành phố San José rất muốn được lắng nghe ý kiến của quý vị về tương lai thành phố của…

Các Phiên Lắng Nghe ở Trung Tâm Thành Phố

Kế hoạch Giao thông ở Trung tâm Thành Phố hiện đang được khởi động! Hãy đến chia sẻ suy nghĩ…

Khảo sát về dự án cải tạo đường San Fernando

Hãy giúp chúng tôi quy hoạch đường San Fernando! San José đang bắt đầu quy hoạch cho những cải tiến…

Khảo sát về dịch vụ chia sẻ phương tiện một chiều

Thành Phố San Jose đang cân nhắc việc cung cấp dịch vụ chia sẻ phương tiện một chiều nhằm mở…

Buổi họp cộng đồng trực tuyến về tuyến đường Fruitdale Avenue

Xin mời quý vị đóng góp ý kiến về dự án Cải tạo và Hoàn thiện tuyến đường Fruitdale Avenue….

Buổi họp cộng đồng trực tuyến về dự án San Antonio

Chúng tôi  thực hiện bài thuyết trình này để giải thích những thay đổi sắp đến trên tuyến đường San…

Buổi họp cộng đồng trực tuyến về tuyến đường Naglee Avenue

Xin mời quý vị đóng góp ý kiến về dự án Cải tạo và Hoàn thiện tuyến đường Naglee Avenue….

Buổi họp cộng đồng trực tuyến về tuyến đường 10th và 11th

Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị về dự án Cải tạo và Hoàn thiện tuyến đường…